Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN PT. INTEK ELECTRICAL INDONESIA

Dengan ini kami menyatakan kesanggupan untuk memberikan layanan sertifikasi yang :

Apabila kami tidak memenuhi maklumat ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.